Metóda výučby angličtiny

Táto metóda je úspešná i u detí, ktoré by mohli mať neskôr pri výuke jazykov problémy. Pri výučbe vytvárame anglické prostredie, kde sa komunikuje len v angličtine (samozrejme pri zložitých situáciách keď je to nevyhnutné, alebo pre uľahčenie pochopenia, použijeme materinský jazyk).

Deti rozumejú základným významom materského jazyka dávno pred tým, než sú schopné samostatného prejavu. Našou metódou výučby si dieťa cudziu reč osvojuje rovnako prirodzene ako materinskú. Deti najskôr reagujú na podnet vyslovený v cudzom jazyku, bez toho aby vedeli formulovať odpovede. Chápu zmysel celých výrokov, fráz! Neučia sa len jednotlivé slovíčka, ktoré by mali v budúcnosti problém spojiť. Formulovanie odpovedí prichádza až následne. Je dobré hlavne zo začiatku výučby nenútiť dieťa, aby hneď opakovalo a odpovedalo! Komunikácia v cudzom jazyku väčšinou prichádza veľmi skoro.

Vyučujeme angličtinu deti predškolského veku prirodzenou  cestou, tak ako keby sa učili materinský jazyk.

Dôležitým prvkom našej výučby je každodenné počúvanie audio nahrávok, ktoré umožňujú vytvoriť doma pravé anglické prostredie. Pesničky sú nahraté rodenými angličanmi/američanmi a ich každodenné počúvanie prispieva k upevneniu si učiva získaného na hodine a k osvojeniu si správneho prízvuku. Aj malé dieťa sa naučí po slovensky lebo je stále , systematicky so slovenčinou v kontakte. Keď chceme, aby vedelo dieťa dobre po anglicky, musíme mu vytvoriť podobné podmienky.

Učiteľ prebúdza motiváciu k porozumeniu pomocou mimiky, gestikulácie, bábok, obrázkov, pesničiek, divadielka a hier. Tieto činnosti sú založené na priamych zážikoch dieťaťa, ktoré podporujú detskú zvedavosť  a potrebu objavovať. U detí vzniká najväčšia motivácia ku komunikácii práve pri hrách. Vhodné podmienky sú vytvorené vtedy, pokiaľ sú hry zábavné, vedia upútať pozornosť detí, a sú koncipované tak, že umožňujú vyniknúť všetkým deťom. Tento prístup je oveľa úspešnejší ako tradičná výučba cudzieho jazyka v škôlkach, pri ktorej sa navyše deti musia vyrovnávať s tým, že jedna osoba pomenúva veci okolo nich dvomi rôznymi menami.