Tag: Jazyková škola pre deti

Metóda výučby angličtiny
Metóda výučby angličtiny

Vyučujeme angličtinu deti predškolského veku prirodzenou  cestou, tak ako keby sa učili materinský jazyk.

Táto metóda je úspešná i u detí, ktoré by mohli mať neskôr pri výuke jazykov problémy. Pri výučbe vytvárame anglické prostredie, kde sa komunikuje len v angličtine (samozrejme pri zložitých situáciách keď je to nevyhnutné, alebo pre uľahčenie pochopenia, použijeme materinský jazyk).

Deti rozumejú základným významom materského jazyka dávno pred tým, než sú schopné samostatného prejavu. Našou metódou výučby si dieťa cudziu reč osvojuje rovnako prirodzene ako materinskú. Deti najskôr reagujú na podnet vyslovený v cudzom jazyku, bez toho aby vedeli formulovať odpovede. Chápu zmysel celých výrokov, fráz! Neučia sa len jednotlivé slovíčka, ktoré by mali v budúcnosti problém spojiť. Formulovanie odpovedí prichádza až následne. Je dobré hlavne zo začiatku výučby nenútiť dieťa, aby hneď opakovalo a odpovedalo! Komunikácia v cudzom jazyku väčšinou prichádza veľmi skoro.

Dôležitým prvkom našej výučby je každodenné počúvanie audio nahrávok, ktoré umožňujú vytvoriť doma pravé anglické prostredie. Pesničky sú nahraté rodenými angličanmi/američanmi a ich každodenné počúvanie prispieva k upevneniu si učiva získaného na hodine a k osvojeniu si správneho prízvuku. Aj malé dieťa sa naučí po slovensky lebo je stále , systematicky so slovenčinou v kontakte. Keď chceme, aby vedelo dieťa dobre po anglicky, musíme mu vytvoriť podobné podmienky.

Učiteľ prebúdza motiváciu k porozumeniu pomocou mimiky, gestikulácie, bábok, obrázkov, pesničiek, divadielka a hier. Tieto činnosti sú založené na priamych zážikoch dieťaťa, ktoré podporujú detskú zvedavosť  a potrebu objavovať. U detí vzniká najväčšia motivácia ku komunikácii práve pri hrách. Vhodné podmienky sú vytvorené vtedy, pokiaľ sú hry zábavné, vedia upútať pozornosť detí, a sú koncipované tak, že umožňujú vyniknúť všetkým deťom. Tento prístup je oveľa úspešnejší ako tradičná výučba cudzieho jazyka v škôlkach, pri ktorej sa navyše deti musia vyrovnávať s tým, že jedna osoba pomenúva veci okolo nich dvomi rôznymi menami.

Prečo učiť deti angličtinu s Happy English?
Prečo učiť deti angličtinu s Happy English?
 • Vynikajúci lektori
 • Malé skupinky detí
 • Vysoko efektívna forma výučby
 • Najmodernejšie formy výučby – zážitkové učenie + callan method

 

 • Malé skupinky detí
  6 – 8 detí v skupinke zaručuje individuálny prístup ku každému jednému dieťaťu.
 • Angličtina pre deti hravou a zábavnou formou
  Hravou a prirodzenou formou ich naši výborní lektori motivujú a zabávajú a deti netušia, ako ľahko sa angličtina stáva ich prirodzenou súčasťou. Deti si na hodinách všetko zažívajú, aby cez emócie a zážitky mohli do seba absorbovať angličtinu na dlho. Len si spomeňte na bifľovanie slovíčok a učenie sa gramatiky na škole. Taká drina! Malé deti majú schopnosť naučiť sa toľko jazykov, koľko mu naraz umožníte systematicky počúvať. No iba do istého obdobia (7 rokov), potom túto schopnosť deti strácajú, lebo začnú používať inú časť mozgu. Tak prečo to dieťaťu neuľahčiť,  keď o tom vieme?
 • Počúvanie hudobných nahrávok
  Dôležitým prvkom našej výučby je každodenné počúvanie nahrávok, ktoré umožňujú vytvoriť doma pravé anglické prostredie.  Je to podstatná časť výučby a je úplne zadarmo! Stačí zapnúť nahrávku a už viete, že robíte to najlepšie pre Vašu ratolesť, ktorá podvedome nasáva a ukladá angličtinu. Pesničky sú ozrejmované na hodinách angličtiny s tým, že dieťa má už napočúvanú slovnú zásobu! Vďaka spojeniu nahrávka-zážitok si Vaše dieťa slovnú zásobu zapamätá na dlhú dobu. Angličtina 1x za týždeň nestačí! Pesničky sú nahraté rodenými Angličanmi/Američanmi a ich každodenné počúvanie prispieva k upevneniu si učiva získaného na hodine a k osvojeniu si správneho prízvuku.
 • Prijateľná cena
 • Cena nášho kurzu za mesiac sa rovná asi dvom malým nákupom v potravinách. Koľko sme ochotní investovať do skvelej budúcnosti našich detí?
Hocus Lotus – rozprávkové divadielko v cudzích jazykoch
Hocus Lotus – rozprávkové divadielko v cudzích jazykoch

Hlavnou autorkou naratívnej metódy Hocus-Lotus je psychologička, Prof. Traute Taeschner z Universitá degli Studi, di Roma „La Sapienza“, ktorá vypracovala a vedecky overila novú metódu učenia sa cudzieho jazyka pre deti od 2 rokov do 10 rokov.

Táto metóda vychádza z najnovších psychologických poznatkov o tom ako si dieťa osvojuje materinský jazyk. Psychológovia vedecky overili, že pomocou metódy Hocus-Lotus sa deti učia rozprávať cudzím jazykom rovnako, ako to robia pri učení sa materinského jazyka.

Deti celým procesom učenia jazyka sprevádzajú postavičky dvoch rozkošných Dinokrokov – Hocusa a Lotusa (Dinokrok je zmiešanina dinosaura a krokodíla), s ktorými sa deti môžu identifikovať. Hocus a Lotus prevádzajú deti rôznymi situáciami, ktoré majú hlboký emočný podtón. Príbehy sú tvorené jednoducho detsky. V jednotlivých muzikálových príbehov sú špeciálne vybraté najpoužívanejšie hovorové frázy.

Učiteľská aktivita spočíva v dramatickej/divadelnej činnosti. Učiteľ rozpráva deťom rozprávku a zároveň ju divadelne znázorňuje, pričom deti po ňom opakujú jednotlivé frázy a jeho pohyb. Pri dramatickom stvárnení príbehu využíva prejavy emócií v reči, výrazové prostriedky tváre, hlasovú intonáciu, zacieľenie pohľadu, akcie a gestikulácie, ktoré vytvárajú charakter jednotlivých postáv. Dieťa je týmto vtiahnuté do reálneho rozprávkového deja, ktorý naplno prežíva a týmto vstrebáva cudzí jazyk.

Každá muzikálová pesnička (jeden príbeh) trvá okolo 5 minút, pričom rodičia a učitelia majú k dispozícii malú obrázkovú knižku s textom pesničky a farebnými obrázkami vyjadrujúcimi obsah a DVD s animovanými príbehmi, ktoré deti milujú.

Hudba a príbehy sú dizajnované takým spôsobom, že ich deti chcú pozerať a počúvať znovu a znovu. Texty boli namáhavo vyvinuté tak, aby podporovali proces učenia sa jazyka prostredníctvom opakovania a vizuálnych pomôcok podporujúcich pochopenie situácie. Poskytujú cenný model autentickej výslovnosti.

http://www.hocus-lotus.sk/